عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:50

رديف عنوان
  1   متن كامل خطبه پيامبر اكرم در غدير خم  
  2   حمد و ثناي الهي  
  3   فرمان الهي براي مطلبي مهم  
  4   اعلام رسمي ولايت و امامت دوازده امام  
  5   معرفي و بلند كردن اميرالمؤمنين به دست پيامبر  
  6   تاكيد بر توجه امّت به مسأله امامت  
  7   اشاره به كارشكني هاي منافقين  
  8   پيروان اهل بيت و دشمنان ايشان  
  9   حضرت مهدي  
  10   طرح بيعت  
  11   حلال و حرام، واجبات و محرّمات  
  12   بيعت گرفتن رسمي  
  13   حديث غدير و مدارك آن  
  14   شان نزول آيه تبليغ از ديدگاه اهل سنّت  
  15   درخشش ولايت در غدير  
  16   ضرورت امامت  
  17   انتصاب امام  
  18   لزوم حفظ شريعت  
  19   نياز جامعه به رهبران الهي  
  20   نياز دين به تفسير و تبيين  
  21   ولايت معنوي  
  22   مناظره هشام بن حَكَم با دانشمند معتزلي  
  23   امام علي درخشان ترين چهره  
  24   دانش فراوان  
  25   اعتراف خلفا به اعلميّت علي  
  26   واضع علوم اسلامي  
  27   ايثار و شجاعت  
  28   نفس پيامبر  
  29   جود و بخشش  
  30   زهد و وارستگي  
  31   عبادت  
  32   پاك از آلودگي كفر و شرك  
  33   برابري با انبيا  
  34   آفتاب پنهان  
  35   تعليم شاگردان  
  36   برطرف كردن معضلات اجتماعي و مذهبي  
  37   اقدامات اجتماعي و رفاهي  
  38   انفاق به فقرا و يتيمان  
  39   آزاد كردن بردگان  
  40   ايجاد مزارع، باغات و حفر قنوات