عبارت قسمت
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] تعداد كل:369

رديف عنوان
  121   قيس بن سعد: بعد از غدير هيچ حجتي برايم نمانده  
  122   قيس بن سعد: از معلّم غدير آموخته ام  
  123   ابوسعيد خدري: پيامبر در غدير علي را بلند كرد  
  124   اُبَيّ بن كعب: درباره غدير خود را به فراموشي زده ايد؟  
  125   جابر بن عبداللَّه انصاري: در غدير از قبايل مختلف حاضر بودند  
  126   جابر: غدير از جانب خدا بود  
  127   حذيفة بن اسيد غفاري: اَلا من كنت مولاه فعلي مولاه  
  128   عبداللَّه بن جعفر: در غدير مقابل منبر نشسته بودم  
  129   عبداللَّه بن عباس: بيعت علي بر گردن مردم واجب شد  
  130   ابن عباس: غدير از جانب خدا بود  
  131   ابن عباس: اي معاويه، از غدير تعجب مي كني  
  132   اسامة بن زيد: فاصله زيادي نشده كه غدير را فراموش كرده اي  
  133   چهل نفر از صحابه: به دليل غدير از كسي جز تو اطاعت نمي كنيم  
  134   عده اي از انصار: سلام بر تو اي صاحب اختيار ما  
  135   چهار نفر از صحابه: با استناد به غدير موالي تو هستيم  
  136   عمران بن حصين: پاسخ پيامبر درباره صاحب اختيار مردم  
  137   عمران بن حصين: اي ابوبكر، روز غدير را فراموش كرده اي  
  138   بريده اسلمي: آيا احدي مي تواند بر اميرالمؤمنين امير باشد  
  139   زيد بن ارقم، ناقل متن كامل خطبه  
  140   زيد بن ارقم، نفرين شده غدير  
  141   زيد بن ارقم: در غدير خدا و جبرئيل شاهد پيامبر بودند  
  142   زيد بن ارقم، مي خواهم غدير را از زبان خودت بشنوم  
  143   براء بن عازب: در سفر حج در غدير خم پياده شديم  
  144   انس بن مالك: من در غدير از پيامبر شنيدم  
  145   استدلال اصحاب و طرفداران اميرالمؤمنين با غدير  
  146   سليم بن قيس، اولين مبلغ غدير در فرهنگ مكتوب  
  147   اصبغ بن نباته، منادي غدير در صفين  
  148   زيد بن صوحان: بخاطر غدير شهيد مي شوم  
  149   عبدالرحمن بن ابي ليلي: آيا با وجود غدير مي شود بگوييم...  
  150   عبدالرحمن بن ابي ليلي: در غدير علي را در مقابل ...  
  151   برد همداني: از معاويه و اصحابش بر غدير اقرار گرفتيم  
  152   محمد حِميَري: اقرار معاويه به غدير  
  153   عمرو بن ميمون: در غدير نام علي به صراحت برده شد  
  154   شريك: به دليل غدير، هر كس علي را نشناسد در آتش است  
  155   زيد بن علي بن الحسين: غدير، نصب علامت خداوند براي روز اختلاف  
  156   اتمام حجت زنان با غدير  
  157   ام سلمه: حاضر در غدير  
  158   خوله حنفيه: بخاطر غدير مورد غضب سقيفه قرار گرفتيم  
  159   دارِميّه: ولايت علي را بخاطر غدير پذيرفته ام  
  160   اقرارهاي مخالفين غدير