بازگشت

گروه: خلافت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:خلافت و جانشيني حضرت علي (ع)
موضوع فرعي:دليل اينكه مسئله خلافت منحرف شد
سؤال:چرا با وجود تصريحات حضرت رسول((صلي الله عليه وآله)) نسبت به خلافت امام علي((عليه السلام)) مسئله خلافت منحرف گشت؟

جواب:

پيامبر بزرگوار اسلام((صلي الله عليه وآله)) مسئله خلافت و جانشيني حضرت علي((عليه السلام)) را براي خود به دستور خداوند متعال به طور رسمي در غدير خم بيان داشت پس از اين كه در موارد و صحنه هاي بسيار به طور غير رسمي آن را گوشزد مسلمانان كرده بود و در غدير خم اين مساله به طور رسمي بيان شد و مسلمانان كه در آنجا حضور داشتند و جمعيت سنگيني بودند آن را شنيدند و با حضرت علي((عليه السلام))بيعت كردند ولي منافقيني كه در ميان مسلمانان بودند و از مرحله نخست زمينه را براي روي كار آمدن خود مهيا كرده بودند مسير خلافت را منحرف ساخته و مردم را با تهديد و تطميع از گرايش به امامت امام برحق كه حضرت علي((عليه السلام)) بود منصرف ساختند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )