بازگشت

گروه: ولايت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ولايت
موضوع فرعي:دليل عدم كتابت خلافت امام علي(ع)توسط پيا
سؤال:چرا پيامبر اسلام خلافت حضرت علي ( ع ) را به صورت مكتوب بيان نكردند؟
جواب:

پيامبر اسلام هيچ وقت در طول عمر شريف خودچيزي را ننوشتند و به قول قرآن ، امي و مكتب نرفته بودند و نامه هايي كه ايشان به پادشاهان و غيره مي نوشتند خط خود رسول خدا نبود،بلكه حضرت املا مي فرمودند و كاتب ايشان كه حضرت علي ( ع ) بودمي نوشتند .سپس رسول خدا نوشته را مهر مي زدند و بر فرض هم كه حضرت داراي خط مي بودند، مگر يك برگ نوشته ارزش و اعتبارش از تجمع كثير يكصدهزار نفري غديرخم بيشتر است ؟ نسبت به چنين نوشته اي ده ها شبهه و ترديد و اشكال و تهمت جعلي بودن مي توان وارد كرد كه هيچ يك در سخنراني صريح روز غدير قابل ورودنمي باشند .مخصوصاً اين كه بعد از آن سخنراني و نصب خاص حضرت به مردم دستور داد به حضرت علي ( ع ) تبريك گويند و به اوبه نحو سلام بر اميرمومنان سلام نمايند ( السلام عليك يااميرالمومنين ) مردمي كه به اين حادثه صريح و عظيم وقعي ننهند به يك برگ نوشته هم عمل نخواهند كرد واگر سوال شود چرا پيامبر درآخر عمر شريفشان فرمودند قلم و دوات بياوريد تا چيزي برايتان بنويسم تا هرگز گمراه نشويد صرف اتمام حجت با مردم وقدرت طلبان بود به همين دليل پيامبر بعد از جمله توهين آميز آن شخص ديگر اصراري بر آوردن قلم و دوات و نوشتن نفرمودند زيراكساني كه تا اين اندازه از پذيرفتن ولايت حضرت امير ( ع ) استنكاف داشتند روشن شد كه نوشته هم اثري نخواهد كرد و خواهندگفت پيامبر در طول عمر خود خط ننوشتند ( بنا بر مصالح مختلف ومتعدد ) و اين خط جعلي است و از خود ايشان نيست . علاوه اين كه مصلحت هاي عدم كتابت ايشان از بين مي رفت و اگر هم مثل گذشته املا مي كردند و حضرت علي مي نوشتند گفته مي شد اين مساله چون به نفع نويسنده است نظر خود او است و اعتباري ندارد و اگر هم به شخص ثالثي مي دادند كه بنويسد گفته مي شد كاتب هميشگي پيامبر،علي بود و كتابت از هر شخص ديگر مردود است و ...