بازگشت

گروه: غدير
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:عيد غدير
موضوع فرعي:اسناد غدير خم
سؤال:اسناد غدير خم را به صورت فهرست وار ذكر كنيد؟
جواب:

اين واقعه تاريخي را صد و ده صحابي نقل كردهاند.
در قرون دوم اسلامي كه عصر تابعان است, هشتاد و نه تن از آنان به نقل اين حديث پرداختند.
راويان حديث غدير, در قرنهاي بعدي همگي علماء و دانشمندان اهل تسنن ميباشند. سيصد و شصت تن از آنها اين حديث را در كتابهاي خود گرد آورده هرچند گروهي به صحت واستواري آنها اعتراض نمودهاند.
درقرن سوم نود و دو دانشمند, در قرن چهارم چهل و سه, در قرن پنجم بيست و چهار, در قرن ششم بيست, در قرن هفتم بيست و يك, در قرن هشتم هيجده, در قرن نهم شانزده, در قرن دهم چهارده, در قرن يازدهم دوازده, در قرن داوزدهم سيزده, در قرن سيزدهم دوازده و در قرن چهاردهم بيست دانشمند, اين حديث را نقل كردهاند.
گروهي تنها به نقل حديث اكتفا نكرده, بلكه پيرامون اسناد و مفاد آن مستقلاً كتابهائي نوشتهاند.
مورخ بزرگ اسلامي, طبري, كتابي به نام ((الولايه في طرق حديث الغدير)) نوشته و اين حديث را از هفتاد و پنج طريق از پيامبر نقل كرده است.
ابن عقده كوفي, در رساله ((ولايت)), اين حديث را از صد و پنج تن نقل كرده است.
ابوبكر محمد بن عمر بغدادي, معروف به جمعاني, اين حديث را از بيست و پنج طريق نقل نموده است.
از بزرگان حديث:
احمد بن حنبل شيبانيبه 40 سند نقل كرده است.
ابن حجر عسقلانيبه 25 سند نقل كرده است.
جزري شافعيبه 80 سند نقل كرده است.
ابو سعيد سجستانيبه120 سند نقل كرده است.
امير محمد يمنيبه 40 سند نقل كرده است.
نسائيبه 250سند نقل كرده است.
ابوالعلاء همدانيبه100 سند نقل كرده است.
ابوالعرفان حبانبه 30 سند نقل كرده است.
تعداد كساني كه مستقلاً پيرامون خصوصيات اين واقعه تاريخي كتاب نوشتهاند, 26 نفر ميباشد. (مجموع اين آمارها از كتاب الغدير, جلد اول, گرفته شده است.)
188----------------------------------------------------