بازگشت

گروه: خلافت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:خلافت و جانشيني حضرت علي (ع)
موضوع فرعي:دليل تاخير در اعلام امامت امام علي (ع )
سؤال:چرا پيامبر اسلام (ص ) اعلام امامت آن حضرت را به تاخير مي انداختند ؟ و چگونه شدكه به اين كار اقدام كردند ؟
جواب:

پـيـامـبـر (ص ) بيم داشتند كه مبادا مردم اين اعلام را حمل بر نظر شخصي آن حضرت كنندو از پـذيرفتن آن سرباز زنند از اينروي در پي فرصت بودن كه زمينه اين كار فراهم شود تا اينكه اين آيه نازل شد : يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الـناس ( مائده / 67 ) ترجمه : اي پيامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است كاملا ( به مردم ) برسان واگر نكني رسالت او ( خداوند ) را انجام نداده اي خداوند تو را از ( خطرات احتمالي ) مردم نگاه مي دارد و خداوند جمعيت كافران ( لجوج ) را هدايت نمي كند . ضمن تاكيد بر لزوم تبليغ اين پيام الهي به آن حضرت مژده داد كه خداي متعال ترااز پيامدهاي آن مصون خواهد داشت كه پيامبر (ص ) دريافتند كه زمان مناسب فرارسيده و تاخير روا نيست لذا در غدير خم به انجام اين وظيفه مبادرت ورزيدند . گـرچـه از روز نخست هنگامي كه آيه و انذر عشيرتك الاقربين نازل شد فرموده بودند , اولين مـومـن بـه مـن , جانشين من خواهد بود منتهي در روز غدير خم اعلام رسمي و گرفتن بيعت از مردم , عملي شد .