بازگشت

گروه: حديث
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حديث
موضوع فرعي:سند حديث غدير
سؤال:آيا متن حديث غدير از نظر درايه صحت دارد ؟
جواب:

حـديث غدير يكي از احاديثي است كه از نظر سند قطعي الصدور است و يكصد و ده تن ازاصحاب بـزرگـوار پـيامبر(ص ) آن را نقل نموده اند, بنابراين متواتر اصطلاحي است كه علماي درايه آن را درباره احاديثي كه احتمال كذب بودن آن را نمي توان داد, به كار مي برند و حديث غدير از احاديثي اسـت كه تواتر آن غير قابل خدشه است .ولي مهم در بحث حديث غدير, صحت و يا عدم صحت آن نيست , زيرا تواتر آن غير قابل انكار است , بلكه مسئله مهم اين است كه مراد پيامبر گرامي اسلام از آن اجـتـمـاع عـظيم و با شكوه در بازگشت از حج چه بوده است ؟ آيارسول اللّه (ص ) مي خواست دوستي و محبت بين خويش و علي (ع ) را به مردم برساند, و يا اينكه مسئله مهم تر از اين احتمالات اسـت ؟شـايـد بـا مراجعه به تاريخ و متن حديث غدير بتوان به پاسخ اين پرسش دست يافت .غير از شرايط زمان و مكان آن اجتماع , پيامبر(ص ) در صحنه غدير خم خبر از رحلت خود مي دهد و آنگاه از حـاضـران اقـرار به اولويت خويش گرفته , سپس مي فرمايد:( من كنت مولاه فهذا علي مولاه ) سـپـس به حاضران ماموريت ابلاغ اين پيام مهم آسماني را به غائبان مي دهد . (1)همچنين پس از اتـمام مراسم , صحابه بزرگوار پيامبر گرامي اسلام ولايت را به علي بن ابيطالب تبريك گفتند, حـتـي خليفه دوم فرمود: ( بخ بخ لك يابن ابيطالب اصبحت مولاي كل مومن و مومنه . ) (2)البته مـتن حديث را به جهت كثرت روات , آن هم از صحابه بزرگوار نمي توان نپذيرفت ,بلكه سخن در مراد و مقصود پيامبر(ص ) است كه با قرائن موجود اعم از حاليه ومقاليه موجود در متن حديث به خوبي روشن مي گردد كه غير از ابلاغ و اعلان ولايت علي بن ابيطالب چيزي ديگر نبوده است .