بازگشت

گروه: غدير
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:عيد غدير
موضوع فرعي:اعمال روز عيد غدير
سؤال:براي روز عيد غدير كدام عمل سفارش شده است؟


جواب:

روزه و غسل از اعمال روز عيد غدير است. بقية اعمال اين روز شريف را در مفاتيح الجنان ملاحظه فرماييد.