بازگشت

گروه: حديث
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حديث غدير
موضوع فرعي:بررسي سندي حديث غدير
سؤال:حديث غدير از حيث سند چگونه است؟
جواب:

در اهميت اين رويداد تاريخي همين اندازه كافيست كه اين واقعه تاريخي را صد و ده صحابي نقل كرده اند. البته اين جمله نه به آن معني است كه از آن گروه زياد تنها همين افراد اين حادثه را نقل كرده اند، بلكه تنها در كتابهاي دانشمندان اهل تسنّن نام صد و ده تن به چشم ميخورد. درست است كه پيامبر سخنان خود را در جامعه صد هزار نفري القاء نمود، ولي گروه زيادي از آنان از نقاط دور دست حجاز بودند كه از آنان حديثي نقل نشده است، و گروهي از آنها اين واقعه را نقل كرده اند، ولي تاريخ، موفق به درج نام آنان نگرديده است و اگر هم درج كرده است، به دست ما نرسيده است.
در قرون دوم اسلاميكه عصر تابعان است، هشتاد و نه تن از آنان به نقل اين حديث پرداخته اند.
راويان حديث غدير در قرنهاي بعدي همگي علماء و دانشمندان اهل تسنن ميباشند سيصد و شصت تن از آنها اين حديث را در كتابهاي خود گرد آورده و گروه زيادي به صحت و استواري آنها اعتراف نموده اند.
در قرن سوم، نود و دو دانشمند، در قرن هفتم، بيست و يك و در قرن هشتم، هيجده ،و در قرن نهم، شانزده؛ در قرن دهم، چهارده؛ و در قرن يازدهم، دوازده؛ در قرن دوازدهم، سيزده، در قرن سيزدهم، دوازده؛ و در قرن چهاردهم، بيست دانشمند اين حديث را نقل كرده اند.
گروهي تنها به نقل اين حديث اكتفاء نكرده، بلكه پيرامون اسناد و مفاد آن مستقلاً كتابهائي نوشته اند.
مورّخ بزرگ اسلامي، طبري كتابي به نام الولاية في طرق حديث الغدير نوشته و اين حديث را از هفتاد و پنج طريق از پيامبر نقل كرده است.
ابن عُقده كوفي، در رساله ولايت اين حديث را از صدو پنج تن نقل كرده است.
ابوبكر محمد بن عمر بغدادي معروف به جمعاني اين حديث را از بيست و پنج طريق نقل نموده است.
از بزرگان حديث:
احمد بن حنبل شيباني به 40 سند نقل كرده است.
ابن حجر عسقلاني به 25 سند نقل كرده است.
جزري شافعيبه 80 سند نقل كرده است.
ابو سعيد سجستانيبه 120 سند نقل كرده است.
امير محمد يمنيبه 40 سند نقل كرده است.
نسائيبه 250 سند نقل كرده است.
ابوالعلاء همداني به 100 سند نقل كرده است.
ابو العرفان حبان به 30 سند نقل كرده است.
تعداد كساني كه مستقلاً پيرامون خصوصيات اين واقعه تاريخي كتاب نوشته اند، 26 نفر ميباشند و شايد كساني باشند كه پيرامون اين رويداد رساله و كتاب نوشته اند كه تاريخ نام آنها را راضبط نكرده است .(مجموع اين آثارها از كتاب الغدير، جلد اول، گرفته شده است).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ