پيشواي راستين


خواجه ى حق پيشواى راستين

کوه حلم و باب علم و قطب دين

ساقى کوثر، امام رهنماى

ابن عم مصطفا، شيرخداى

مرتضاى مجتبا، جفت بتول

خواجه ى معصوم، داماد رسول

در بيان رهنمونى آمده

صاحب اسرار سلونى(1) آمده

مقتدا بي شک به استحقاق اوست

مفتى مطلق على الاطلاق اوست

چون على از غيبهاى حق يکيست

عقل را در بينش او کى شکيست

از دم عيسى کسى گر زنده خاست

او بدم دست بريده کرد راست

گشته اندر کعبه آن صاحب قبول

بت شکن بر پشتى دوش رسول

در ضميرش بود مکنونات غيب

زان برآوردى يد بيضا ز جيب

گر يد بيضا نبوديش آشکار

کى گرفتى ذوالفقار آنجا قرار

گاه در جوش آمدى از کار خويش

گه فرو گفتى به چه اسرار خويش

در همه آفاق هم دم مي نيافت

در درون مي گشت و محرم مي نيافت

منطق الطيرعطار