روز پر بها


باز گيتي را نشاط و شور سرتاسر گرفت عالم ايجاد از نو، زينت و زيور گرفت

زين سعادت تهنيت‎گو گشته‎اند افلاکيان صحنه گيتي چو بر خود رونقي ديگر گرفت

در چنين روزي ز لطف دوست خاک تيره فام روشني بر خويش همچون مهر روشنگر گرفت

در چنين روزي که باشد عيد مسعود غدير مرغ جان اهل حق از شوق، بال و پر گرفت

هست روزي پر بها، زيرا که ختم انبياء بهر تعيين خلافت بازوي حيدر گرفت

منبع جودي که حاجتمند هنگام نماز از کف ذي جود فياض وي انگشتر گرفت

لافتي الا علي لاسيف الا ذوالفقار هست عنواني که از حق، خواجه قنبر گرفت

اي خوش آن نيک اختري کز روي ايمان و خلوص در دو عالم دامن آن مظهر داور گرفت

کي نِشيند تا ابد گَرد کدورت بر دلي کز ولايش روشني چون خسرو خاور گرفت

مي‎شود سيراب از سرچشمه فيض خداي هر کسي جامي ز دست ساقي کوثر گرفت

مي‎توان با مهر آن مولا به گلزار بهشت "اشتري" جا در برش چون مالک اشتر گرفت

مرتضي اشتري اصفهاني