نبوت و ولايت


مهر تابان ولايت شد نمايان در غدير

باز بخشيد اين بشارت، خلق را جان در غدير

خوان و احسان و كرم گسترد يزدان تا كند

عالمى را بر سر اين سفره مهمان در غدير

از طواف كعبه امروز آن كه بر گردد، يقين

حج او مقرون بود با عهد و پيمان در غدير

وه! چه غوغايى است د رآن سرزمين از جوش خلق !

موج انسان بين، بيابان در بيابان در غدير !

از جهاز اشتران شد منبرى آراسته

باشكوهى برتر از تخت سليمان در غدير

بر سر دست نبى تهليل گويان، مرتضى

اشك شوق از ديده مى بارد چو باران در غدير

اقتران مهر و مه دارد تماشا، نى عجب

گر شود جبرئيل هم آيينه گردان در غدير

دل درون سينه طغيان كرد و هوش از سر پريد

تا طنين انداز شد آيات قرآن در غدير

سينه پاك پيمبر گشت سر شار از شعف

آيه «بلغ» چو نازل شد زيزدان در غدير

تا ز «اكملت لكم» پر شد فضا، جبريل گفت:

با خود آوردم پيام از حى سبحان در غدير

مصطفى تا مرتضى را همچو جان دربر گرفت

يوسفش را كرد پيدا، پير كنعان در غدير

تا على شد جانشين خاتم پيغمبران

آشكارا شد همه اسرار پنهان در غدير

«هر كه من مولاى اويم اين على مولاى اوست»

اين ندا پيچيد در گوش بزرگان در غدير

خاطر اهل ولا زين گفته شد اميدوار

نا اميد از رحمت حق گشت شيطان در غدير

تا جهان را از عدالت پر كند همچون نبى

مرتضى بگرفت از او، منشور و پيمان در غدير

از نبوت د رجهان، اسلام اگر شد منتشر

شد ولايت دين يزدان را نگهبان در غدير

در حقيقت شد مسلمان هر كه با اخلاص داد

دست بيعت با على، مانند سلمان در غدير

گر به صدق و راستى آيد سوى اين آبگير

هر خطا كارى شود پاكيزه دامان در غدير

شد جهان روشن ز انوار اميرالمؤمنين

چلچراغ عشق و ايمان شد فروزان در غدير

«سرويا»! شكر خدا در موسم «حج وداع»

دين حق رونق گرفت و يافت سامان در غدير

قاسم سرويها (سروى)