در ماده تاريخ گويد


دست بيعت داد با آل علي

شيخ حيدر کز کمال اعتقاد

خرم و دلشاد با آل علي

از جهان چون رفت بادا در جنان

گفت حشرش باد با آل علي

از خرد تاريخ او کردم سوال

محتشم